واحدهای مجموعه 07 دی 1394 6747 زیر مجموعه: معرفی

طراحی صنعتی و شبیه سازی سه بعدی

ایجاد یک سازه مجازی و شبیه سازی محصول قبل از ساخت و تولید آن اشکالات متعددی را پیش از ساخت نمایان می‌سازد.

در بسیاری از اوقات انتقال طرح سه بعدی بر روی سوژه یا محل نصب ضروری بوده، زیرا تناسب و ترکیب بندی را به گونه‌ای که بتوان برای تغییر در ابعاد یا شکل ظاهری تصمیم گرفت، نمایان می‌سازد.

ضمناً وضعیت نهایی را پیش از ایجاد در معرض دید مشتری و تیم اجراء قرار می‌دهد.

امروزه در تمامی صنایع و مشاغل فنی شبیه سازی سه بعدی محصول از ملزومات اجرای کار به شمار می‌آید.

شبیه سازی کافه زیرو بابلسر

شبیه سازی کافه زیرو بابلسر
شبیه سازی کافه زیرو بابلسر
شبیه سازی کافه زیرو بابلسر
شبیه سازی کافه زیرو بابلسر
شبیه سازی کافه زیرو بابلسر
شبیه سازی کافه زیرو بابلسر

شبیه سازی تابلوی بانک کشاورزی

شبیه سازی تابلوی بانک کشاورزی
شبیه سازی تابلوی بانک کشاورزی
شبیه سازی تابلوی بانک کشاورزی
شبیه سازی تابلوی بانک کشاورزی

شبیه سازی تابلو و نمای بانک کشاورزی سرپرستی استان البرز

شبیه سازی تابلو و نمای بانک کشاورزی سرپرستی استان البرز
شبیه سازی تابلو و نمای بانک کشاورزی سرپرستی استان البرز
شبیه سازی تابلو و نمای بانک کشاورزی سرپرستی استان البرز
شبیه سازی تابلو و نمای بانک کشاورزی سرپرستی استان البرز

شبیه سازی الگوی اصلی تابلوهای بانک کشاورزی به همراه کتابچه دستورالعمل ساخت 

شبیه سازی الگوی اصلی تابلوهای بانک کشاورزی
شبیه سازی الگوی اصلی تابلوهای بانک کشاورزی
شبیه سازی کتابچه دستورالعمل ساخت
شبیه سازی کتابچه دستورالعمل ساخت

سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین 

سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین
سایبان خود پرداز بانک اقتصاد نوین

مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه

مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه
مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه

سایبان بانک مسکن

سایبان بانک مسکن
سایبان بانک مسکن
سایبان بانک مسکن
سایبان بانک مسکن
سایبان بانک مسکن
سایبان بانک مسکن

بانک صادرات ایران سیستان و بلوچستان 

بانک صادرات ایران سیستان و بلوچستان
بانک صادرات ایران سیستان و بلوچستان
بانک صادرات ایران سیستان و بلوچستان
بانک صادرات ایران سیستان و بلوچستان

نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء

نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء
نمونه‌هایی از شبیه سازی‌های سه بعدی قبل از اجراء

 

 

لیبل:

بالا