واحدهای مجموعه 07 دی 1394 5943 زیر مجموعه: معرفی

واحد صنعتی (کارخانه)

ساخت و تولید محصولات در فضایی بالغ بر دو هزار متر مربع متشکل از بخش‌های مختلف صنعتی انجام می‌پذیرد.

برای اطمینان بخشیدن به مشتریان گرامی و حفظ حقوق مصرف کننده کلیه فرآیند ساخت، کنترل و اجراء با نظارت بخش کنترل کیفیت بررسی، ثبت و نگهداری می‌گردد.

کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه


کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری
کارگاه آهنگری

کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری
کارگاه فلزکاری

رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت
رنگ و پخت

حک و برش لیزر
حک و برش لیزر
حک و برش لیزر
حک و برش لیزر
حک و برش لیزر
حک و برش لیزر
حک و برش لیزر

حک و برش CNC 
 

پرس گرم و سرد و فلزات 

 


حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
حروف سازی
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۱۷۴۶
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۱۷۴۶
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۲۱۰۸
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۲۱۰۸
۲۰۱۶۰۸۳۰_۱۷۱۹۳۹-1
۲۰۱۶۰۸۳۰_۱۷۱۹۳۹-1
۲۰۱۶۰۴۰۴_۱۷۲۰۱۷
۲۰۱۶۰۴۰۴_۱۷۲۰۱۷
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۰۰۴۳
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۰۰۴۳
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۰۵۰۵
۲۰۱۶۰۶۲۵_۱۵۰۵۰۵

برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک
برق الکتریک

برق الکترونیک
 

لیبل:

بالا