تابلوهای راهنما، علائم و هشدار 07 دی 1394 5808 زیر مجموعه: محصولات

علایم ایمنی و هشدارها

آن دسته از تابلوهایی که نکات ایمنی، مراقبت‌ها و محل قرارگیری ملزومات یک مجموعه را نشان می‌دهد و کاربرد اطلاع رسانی و مراقبتی دارند در این گروه قرار می‌گیرند.

عموم این نوع تابلوها از نوعی استاندارد و الگوی اساسی تبعیت می‌کنند.

آئین نامه مقررات تابلو و علائم در ساختمان (مبحث بیستم) مرجع رسمی این مجموعه می‌باشد.