تابلوهای راهنما، علائم و هشدار

تابلوهایی که کاربردی بجز تبلیغات دارند و برای آموزش، راهنمایی، ایمنی، هشدار و اطلاع رسانی طراحی می‌شوند، در گروه تابلوهای راهنما قرار دارند.


 
estand pardisan (6)
estand pardisan (6)
estand pardisan (7)
estand pardisan (7)
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
تابلوهای راهنما و علائم
estand pardisan (1)
estand pardisan (1)
estand pardisan (2)
estand pardisan (2)
estand pardisan (3)
estand pardisan (3)
estand pardisan (4)
estand pardisan (4)
estand pardisan (5)
estand pardisan (5)
estand pardisan (8)
estand pardisan (8)
estand pardisan (9)
estand pardisan (9)
estand pardisan (10)
estand pardisan (10)
تابلوهای راهنما، علائم و هشدار زیر مجموعه: محصولات 07 دی 1394 6182

تابلوهای راهنمای مسیر و طبقات

این نوع تابلوها در ورودی ساختمان‌ها، مجتمع‌های تجاری، مراکز درمانی، سالن‌ها، محوطه‌های باز به تناسب نیاز و شرایط و محل قرارگیری، طراحی و اجراء می‌گردند.

تابلوهای راهنما، علائم و هشدار زیر مجموعه: محصولات 07 دی 1394 6200

علایم ایمنی و هشدارها

آن دسته از تابلوهایی که نکات ایمنی، مراقبت‌ها و محل قرارگیری ملزومات یک مجموعه را نشان می‌دهد و کاربرد اطلاع رسانی و مراقبتی دارند در این گروه قرار می‌گیرند.

عموم این نوع تابلوها از نوعی استاندارد و الگوی اساسی تبعیت می‌کنند.

آئین نامه مقررات تابلو و علائم در ساختمان (مبحث بیستم) مرجع رسمی این مجموعه می‌باشد.

تابلوهای راهنما، علائم و هشدار زیر مجموعه: محصولات 07 دی 1394 6116

علائم راهنمایی و رانندگی، معابر

تابلوهای راهنمایی مطابق الگو و استاندارد بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شوند.

این تابلوها از نظر ابعاد، شکل و مواد اولیه ساخت دارای معیار و تعاریف استاندارد خود است.

بالا